Redis 哈希(Hash)

Redis Hkeys 命令用于获取哈希表中的所有字段名。

语法

redis Hkeys 命令基本语法如下:

redis 127.0.0.1:6379> HKEYS KEY_NAME FIELD_NAME INCR_BY_NUMBER 

可用版本

>= 2.0.0

返回值

包含哈希表中所有字段的列表。 当 key 不存在时,返回一个空列表。

实例

redis 127.0.0.1:6379> HSET myhash field1 "foo"
(integer) 1
redis 127.0.0.1:6379> HSET myhash field2 "bar"
(integer) 1
redis 127.0.0.1:6379> HKEYS myhash
1) "field1"
2) "field2"

Redis 哈希(Hash)